Stworzenie laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus

Informacje o projekcie

Projekt został dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.

Miło nam poinformować, że Firma Salumanus Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Stworzenie laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu było stworzenie w strukturach Firmy Salumanus odpowiednich warunków technicznych, niezbędnych do realizacji prac B+R, prowadzących do zaprojektowania oraz wdrożenia szeregu innowacyjnych produktów (rozwiązań architektonicznych sieci optycznych w technologii xWDM, umożliwiających efektywne wykorzystanie pasma oraz redukcję konsumpcji energii).

W wyniku realizacji projektu możliwe jest osiągnięcie korzyści dla Firmy Salumanus takich jak dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu, zwiększenie potencjału sprzedaży i wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów, wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz MŚP oraz stworzenie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku.


Okres realizacji projektu: 03.04.2017 - 31.08.2017
Całkowita wartość projektu: 768 544,59 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 343 658,15 zł


Wybór najkorzystniejszej oferty

UE